Informatie

Informatie voor zorgaanbieders

ZorgCoöperatie Brabant (ZCB) is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders, die staan voor toegankelijke, persoonlijke en professionele hulpverlening voor mensen die dit nodig hebben. De kracht van onze samenwerking uit zich in een breed aanbod waarbij kennis en ervaring worden gebundeld. De kleinschaligheid maakt de hulpverlening persoonlijk, toegankelijk en draagt bij aan de flexibiliteit in processen en werkwijzen, waardoor adequaat kan worden gereageerd op vragen vanuit mens en maatschappij.

Door krachten en expertise te bundelen kan de coöperatie een integraal zorgaanbod bieden waarbij snel ingespeeld kan worden op vraag vanuit mens en maatschappij.

Om dit te realiseren hebben we een bedrijfsbureau ingericht. Dit bureau verzorgt o.a. de ledenadministratie, de cliëntenadministratie, de contacten met de gemeenten, het digitale berichtenverkeer met de gemeenten en de algemene ledenvergaderingen. 

Door dit gezamenlijke bedrijfsbureau, en door gezamenlijk op te trekken in de zorg voor onze clienten, zijn we in staat om op efficiënte en duurzame wijze, goede zorg aan te bieden.

We trekken ook gezamenlijk op bij het opzetten van een kwaliteitssysteem om zodoende ook het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 voor de zorg te behalen. Het doel is om in 2017 dit keurmerk te behalen.

Zorgaanbieders die bij de ZCB zijn aangesloten worden lid van de coöperatie.

Om lid te worden dient de zorgaanbieder aan diverse eisen te voldoen overeenkomstig de door de gemeenten gestelde criteria. Doordat alle leden 10% van de omzet die middels de ZCB wordt verkregen, afdragen aan de coöperatie, zijn we in staat om bovenstaand bedrijfsbureau te financieren. Er zijn geen contributie- of lidmaatschapskosten. Jaarlijks wordt bekeken op basis van de jaarcijfers, of een deel van de afgedragen 10% kan worden verrekend met de leden. 

Wil je met ons samenwerken? Wil je je als zorgverlener aansluiten? Neem contact met ons op!

Leden